media
Member Login
   
ดอกบัวคู่ |  Thai |  English |  Chinese
 
Condition
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

          บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เป็นบริษัทที่ ได้จัดทำเว็บไซต์ www.twinlotus.com ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสมุนไพรที่มีส่วนผสมกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย และรักษาระดับคุณภาพที่มีมาตราฐานสากล อำนวยความสะดวก และเป็นการส่งเสริมการขายสินค้าภายใต้แบรนด์ดอกบัวคู่ (Twin Lotus Brand) ตลอดจนใช้เป็นช่องทางใหม่ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการสำหรับลูกค้า การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการทุกท่านควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการของทางเว็บไซต์โดยท่านต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด หากท่านไม่ประสงค์ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก ข้อกำหนด และ เงื่อนไขฉบับนี้ หรือ ข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 • บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วเท่านั้นที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆบนเว็ปไซด์ www.twinlotus.com ได้
 • ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องกรอกให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดส่งสินค้าหรือรับบริการต่างๆในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และ ตรงกับปัจจุบันเสมอ
 • ผู้ใช้บริการจะต้องรักษา อีเมล์ รหัสผ่าน และ ข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไปในทางที่ผิดก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวในทุกกรณี
 • บริษัท ดอกบัวคู่ มีสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯพบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง, ผู้ใช้บริการมีเจตนาในการก่อกวนให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ, ผู้ใช้บริการกระทำการที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย และ ศีลธรรมอันดีของประเทศชาติ หรือ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต
 • คำบรรยายผลิตภัณฑ์ และ รูปภาพประกอบ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทาง บริษัท ดอกบัวคู่ มีความตั้งใจที่อธิบายผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงที่สุด อย่างไรก็ตามคำบรรยายผลิตภัณฑ์ และรูปภาพสินค้า ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทฯห้ามมิให้ผู้ใด กระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ หากพบว่ามีการละเมิด นำข้อความ หรือ รูปภาพต่างๆไปใช้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ทางบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายในทันที
 • บริษัท ดอกบัวคู่ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง และสามารถยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้หากตรวจพบการฉ้อโกงหรือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะติดต่อให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการได้โดยตรง โดยจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ และ โทรศัพท์ หากผู้ใช้บริการ ได้รับโทรศัพท์โดยอ้างว่า เป็น บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ในลักษณะที่ แจ้งเปลี่ยนเลขที่บัญชีในการโอนเงิน หรือ ยอดชำระเงิน ให้ท่านสงสัยไว้ก่อนว่า อาจเป็นมิจฉาชีพ *ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะไม่สอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด เช่น เลขประจำตัวประชาชน , เลขที่บัตรเครดิต, รหัสผ่าน ฯลฯ *หากได้รับโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัท บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ทางหมายเลข 02-7434000 ในทันทีเพื่อสอบถามข้อมูลอีกครั้ง
 • บริษัท ดอกบัวคู่ ยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการ เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทางบริษัทฯต่อไป

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • รายการสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
 • ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์เป็นราคาของสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยไม่รวมค่าบริการการจัดส่งซึ่งราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Shopping Online ผ่านทางเว็บไซด์ www.twinlotus.com ผู้ใช้บริการจะต้องสั่งซื้อสินค้าที่มียอดชำระเงินรวมกันขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบการสั่งซื้อในหนึ่งรอบบิล
 • ค่าขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการเลือกว่าจะให้ส่งสินค้าในรูปแบบใด จะคิดเพิ่มโดยคำนวณจากยอดชำระเงินรวมของสินค้าหลังจากที่ท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว และค่าขนส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้บัตรเครดิตของผู้ใช้บริการจะถูกหักยอดเงินจากบัญชีในทันทีหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายการตามใบสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันหากเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด จะทำการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการในกรณีที่ได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น

*ข้อควรระวัง*

บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล E-mail และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และทำการ ออกจากระบบ (Sign out) ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์เนื่องจากการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ยังไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยใน การส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งข้อมูลเกิดขึ้น

 

วิธีการสั่งซื้อออนไลน์
วิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง www.twinlotus.com มีขั้นตอนดังนี้

 • วิธีสมัครสมาชิกในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดอกบัวคู่ (Twin Lotus brand)
  1. 1.1 สมัครสมาชิกใหม่เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผู้ใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิก โดยไปคลิกที่ “Register” บนแถบเครื่องมือด้านบน หน้าจอจะปรากฎ Register Form ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกด สมัครสมาชิก (submit) ถ้าการสมัครสำเร็จ ท่านสามารถ ใช้ อีเมล (E-mail) และรหัสผ่านที่ได้สมัครไว้ เข้าสู่ระบบได้ ทั้งนี้การใช้ อีเมล (E-Mail) และ รหัสผ่าน (Password) เข้าสู่ระบบนั้นจะทำได้หลังจากที่ ระบบได้ส่งเมลตอบกลับ ยืนยันการสมัครสมาชิก Twin Lotus กลับไปที่อีเมล (E-Mail) ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการสมัครไว้ในเว็บไซด์
  2. 1.2 ภายหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วทางระบบจะแจ้ง link ผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการใช้สมัครสมาชิก shopping online กับทาง Twin lotus ให้ผู้ใช้บริการเข้าคลิกเข้าไปที่ link ก็จะขึ้นเป็นหน้าเว็บไซด์ www.twinlotus.com ให้ผู้ใช้บริการ กดยืนยัน การใช้งาน Twin Lotus อีกครั้งเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องจำอีเมล (E-Mail) และ รหัสผ่าน (Password)
   ให้ได้เพื่อจะได้สะดวกในการเข้าใช้บริการในครั้งถัดไป และจำเป็นต้องเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
 • วิธีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง www.twinlotus.com ของ ดอกบัวคู่ (Twin Lotus brand)
  1. 2.1 วิธีการสั่งซื้อสินค้าให้เข้าไปที่ Welcome shopping online ด้านล่างซ้ายของเว็บไซด์หลัก เข้าสู่ระบบสมาชิก สามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ผู้ใช้บริการได้สมัครไว้ โดยสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ที่แถบเครื่องมือด้านบน
  2. 2.2 หลังจากที่ระบุ อีเมล(E-mail) และรหัสผ่าน (Password) เรียบร้อยแล้ว กดที่เข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าสู่ระบบทำการสั่งซื้อ ภายใน shopping online มีผลิตภัณฑ์มากมายให้เลือกพร้อมคำบรรยายผลิตภัณฑ์ หากผู้ใช้บริการสนใจต้องการจะสั่งซื้อสินค้าสามารถ กดที่คำว่า ซื้อ (Buy) ที่อยู่ด้านล่างของคำบรรยายผลิตภัณฑ์
  3. 2.3 หน้าจอจะปรากฎ ขนาดของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ใช้บริการเลือก โดยการไปคลิกที่ช่องระบุขนาด และ ระบุจำนวนที่ต้องการโดยกรอกตัวเลขจำนวนที่ต้องการจะสั่งซื้อลงไป หน้าจะปรากฎ หน้าตระกร้าช๊อปปิ้ง (Shopping Cart) จะแสดงจำนวนที่ผู้ใช้บริการต้องการจะสั่งซื้อเป็นจำนวนชิ้นพร้อมทั้ง แจ้งราคารวมของสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการต้องการสั่งซื้อเพิ่ม สามารถระบุตัวเลขจำนวนที่ต้องการไป และกด Recalculated ด้านล่างอีกครั้งระบบจะแก้ไขราคารวมและแจ้งจำนวนเงินราคารวมของสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ หากต้องการยกเลิกรายการที่สั่งซื้อ ผู้ใช้บริการสามารถลบรายการที่ไม่ต้องการนั้นจากหน้าตระกร้าช็อปปิ้ง (Shopping Cart) ได้
  4. 2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการจะเลือกซื้อสินค้าเพิ่มให้ ไปคลิกเลือก Continue Shoppingหน้าจอจะกลับไปที่เริ่มต้นการสั่งซื้ออีกครั้ง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามขั้นตอนที่แจ้งไปเบื้องต้นได้
  5. 2.5 หลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เลือกสินค้าจากตระกร้าเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Order Now
 • วิธีการจัดส่งสินค้า ดอกบัวคู่ (Twin Lotus brand)
  1. 3.1 ขั้นตอนการจัดส่งสินค้าระบบจะลิ้งค์ ไปที่หน้าขั้นตอนแจ้งการจัดสินค้า Delivery Information ภายหลังจากที่มีการเลือกสินค้าจากทางเว็บไซด์แล้ว ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้รับสินค้าและที่อยู่สำหรับการจัดส่งอีกครั้ง หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้คลิก เปลี่ยนที่อยู่ (Change Address) ระบบจะขึ้นว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า (Change Address Shipping) ผู้ใช้บริการสามารถกรอกที่อยู่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และกด บันทึก (Save) ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ให้ผู้ใช้บริการเลือก ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
  2. 3.2 วิธีการส่งสินค้า ผู้ใช้บริการสามารถเลือกว่าต้องการรับสินค้า โดยการจัดส่งวิธีใด ซึ่งราคาการจัดส่งก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ปริมาณ น้ำหนัก และระยะทาง เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของท่าน และคลิกเลือก ต่อไป (ปัจจุบันทางบริษัทฯมีช่องทางการจัดส่งเพียงช่องทางเดียวซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้มีหลายช่องทางในอนาคต)
 • วิธีการชำระเงินสินค้า ดอกบัวคู่ (Twin Lotus brand)
  1. 4.1 ขั้นตอนการชำระเงิน ในหน้า Payment Information หน้าจอจะปรากฎ ที่อยู่ ที่จะแสดงในใบเรียกเก็บเงิน ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ที่อยู่ใดโชว์อยู่บนใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้หากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้คลิก เปลี่ยนที่อยู่ (Change Address)
  2. 4.2 การชำระเงิน ดอกบัวคู่ มีช่องทางการชำระค่าสินค้าทางเดียวคือ ผ่านทางบัตรเครดิต (Credit Card) โดยผ่านระบบธนาคารไทยพาณิชย์: SCB (The Siam Commercial Bank Public Company Limited) เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้บริการจำเป็นจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งในอนาคต ดอกบัวคู่ อาจจะมีการพัฒนาการชำระเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้น หลังจากที่บันทึกรายการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ต่อไป
 • การยืนยันการชำระเงินค่าสินค้า ดอกบัวคู่ (Twin Lotus brand)
  1. 5.1 ขั้นตอนที่สำคัญของหน้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้า ในหน้า Order Confirmation ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง ประกอบไปด้วย ที่อยู่ในใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า วิธีการชำระเงิน วิธีการจัดส่งสินค้า รายการสินค้าที่ถูกสั่งซื้อทั้งหมด จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าสินค้าและบริการ ทั้งหมด และ ข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต
  2. 5.2 ควรตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดรอบครอบ หากถูกต้อง กดยืนยันการสั่งซื้อ การกดยืนยันการสั่งซื้อ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการใช้งานระบบช็อบปิ้งออนไลน์ ของ ดอกบัวคู่ (Shopping online Twin Lotus)
 • หลักฐานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ดอกบัวคู่ (Twin Lotus brand)
  1. 6.1 หลังจากการกดยืนยันการสั่งซื้อ ข้อมูลที่สำคัญจะถูกส่งกลับไปหาผู้ใช้บริการในรูปแบบเมลตอบกลับ จาก Twin lotus
   ผู้ใช้บริการควรที่จะปริ้นท์เอกสารในหน้านี้ไว้เพื่อใช้ใน การยืนยันการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ตรวจสอบสินค้าในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าไปยังผู้ใช้บริการ
  2. 6.2 หลักฐานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบช็อบปิ้งออนไลน์ (Shopping Online Twin Lotus) เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ผู้ใช้บริการส่งเอกสารที่ได้ปริ้นจากเมลตอบกลับมาที่เมล marisa@twinlotus.com, Ratchadaporn@twinlotus.com
   โดยตั้ง Subject ว่า หลักฐานการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ Shopping Online Twin Lotus โดย ระบุ ชื่อผู้สั่งซื้อ และแนบไฟล์มาไม่เกิน 5 MB
   ภายหลังจากที่ทางบริษัท ดอกบัวคู่ ได้ตรวจสอบรายการสินค้า การชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทางบัตรเครดิต โดยได้รับการยืนยันการชำระเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์: SCB (The Siam Commercial Bank Public Company Limited) ทางบริษัทอาจมีการติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการเพื่อเช็คข้อมูลเบื้องต้นและ ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ทั้งนี้จากที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเบื้องต้น ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และเพื่อรักษาสิทธิของผู้ใช้บริการ จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้สม่ำเสมอ แล้วออกจากระบบ (Sign Out) ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ Twin Lotus

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

          ทางบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ผู้ใช้บริการควรที่จะตรวจสอบข้อมูลของสินค้าที่สั่งและที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันการจัดส่งที่ผิดพลาด ทั้งนี้หากเกิดข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิต ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-743-4000 ได้เฉพาะ จันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการปกติ 8.00-17.30 น.เท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสินค้า

          บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้บริการทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า ภายใต้แบรนด์ดอกบัวคู่ (Twin Lotus Brand) ในกรณีที่มีการส่งสินค้าไปชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิต ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทเดียวกันได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าและบริการ

ดอกบัวคู่ สงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนแปลงสินค้า หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
 • สภาพบรรจุภัณฑ์ต้องสมบูรณ์ และสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ทางดอกบัวคู่จัดส่งให้
 • สินค้าจะต้องถูกสั่งซื้อโดยผ่านระบบช็อบปิ้งออนไลน์ ของ Twin Lotus ( www.twinlotus.com )เท่านั้น โดยมีเอกสารที่ได้ปริ้นท์จากเมลตอบรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แนบด้วย
 • ในการเปรียบเทียบสินค้าเพื่อเปลี่ยนให้ลูกค้าจะใช้ ราคาสินค้าอ้างอิง ณ วันที่ทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.twinlotus.com
 • ดอกบัวคู่ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ดอกบัวคู่ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าที่ชำรุดเสียหายไปใช้