ดอกบัวคู่

สวัสดิการของบริษัทดอกบัวคู่

  1. ตรวจสุขภาพประจำปี
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. สวัสดิการเงินกู้ยืมต่างๆ
  4. รถรับส่งพนักงาน
  5. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  7. ประกันสังคม
  8. โบนัสประจำปี
  9. เบี้ยขยัน
  10. ท่องเที่ยวประจำปี

การตลาด

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกโฆษณา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สาขา ศิลปกรรม / นิเทศศิลป์/นิเทศศาสตร์)
- มีความสามารถในออกแบบดีไซน์ / มีความคิดสร้างสรรค์
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม : Photoshop / Illustrator / 3D / ตัดต่อภาพและเสียง / อื่นๆ
- ประสบการณ์ : การทำงานด้านการออกแบบ 2-3 ปี

รายละเอียดงาน :
- คิดและออกแบบ งาน Creative / Graphic Design สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เสร็จตรงตามเวลา และ วัตถุประสงค์
- ออกแบบดีไซน์Packageออกแบบ / ปรับแก้แบบ /  ตรวจความถูกต้องของไฟล์ / ส่งไฟล์งานให้ทันตามกำหนดเวลา / ตรวจ Prove งานให้ถูกต้องตาม        วัตถุประสงค์หลัก/ชิ้นงานถูกส่งตามกำหนดเวลา
- ออกแบบดีไซน์ POP ต่างๆออกแบบ / ปรับแก้แบบ /  ตรวจความถูกต้องของไฟล์ / ส่งไฟล์งานให้ทันตามกำหนดเวลา / ตรวจ Prove งานให้ถูกต้องตาม      วัตถุประสงค์หลัก/ชิ้นงานถูกส่งตามกำหนดเวลา
- ประสานงานเอเจนซี่ออกแบบ ติดต่อประสานงาน / ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ
- ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต งานDesign ทุกชนิดติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการติดตามการผลิตสินค้า
- ออกแบบสื่อที่ Support กิจกรรมภายในบริษัท ออกแบบ / ผลิตชิ้นงานที่Support กิจกรรมภายในบริษัททั้งหมด
- คิดงาน Creative ทุกชนิดที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณกรรณิการ์ , คุณสมบูรณ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 812
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com

 

การตลาด

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Product Manager
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาการตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
- เพศ ชาย หรือ หญิง
- ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี และ ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Microsoft Word, Excel, Power Point ได้ดี
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดที่ดูแลผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care Product) จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน :
- รู้จักขั้นตอนการผลิตสินค้า
- วางกลยุทธ์การตลาดและวางแผนการตลาด
- วางแผนการใช้งบประมาณและควบคุมเรื่องกำไร-ขาดทุน
- ประสานงานกับแผนกและฝ่ายต่างๆของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบงานตัวเองดีและสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณกรรณิการ์ , คุณสมบูรณ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 812
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com

 

การตลาด

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Assistant Product Manager
ฝ่ายงาน : การตลาด ประจำแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
- เพศ ชาย หรือ หญิง
- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี และ ประสบการณ์ในสายงาน 2 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น Microsoft Word, Excel, Power Point ได้ดี

รายละเอียดงาน :
- เข้าใจขั้นตอนการผลิตสินค้า
- เข้าใจการวางกลยุทธ และ แผนการตลาด
- เข้าใจการวางแผนการใช้งบประมาณ และ ควบคุมการใช้งบประมาณได้
- ประสานงานกับหน่วยงานแต่ละแผนกและแต่ละฝ่ายของบริษัทได้
- ช่วยงานสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทได้

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณกรรณิการ์ , คุณสมบูรณ์
02-743-4000 ต่อ 810 หรือ 812
ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ใบสมัครงาน
Email : kannika@twinlotus.com / somboon@twinlotus.com