พลาดไม่ได้เลยนะคะ !!! ลุ้นง่าย แจกจริง Smart Phone 4 เครื่อง 4 สัปดาห์

แคมเปญแชมพูมะกรูดดอกบัวคู่.jpg

ลุ้นง่าย แจกจริง Vivo V11 4 เครื่อง 4 สัปดาห์

เพียงโพสต์รูปคู่คุณกับแชมพูหรือครีมนวดมะกรูดดอกบัวคู่พร้อม Caption บอกความประทับใจหลังการใช้ ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook ดอกบัวคู่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 ธันวาคม 2561 เวลา 24.00 น. Caption ที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์ รับเลย Vivo V11 มูลค่า 13,999 บาท จำนวน 4 รางวัล (รวมมูลค่า 55,996 บาท)

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล ติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล Vivo V11 ได้ทาง Facebook ดอกบัวคู่ สัปดาห์ละ 1 เครื่อง ดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 คัดเลือกและประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 คัดเลือกและประกาศรายชื่อครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 คัดเลือกและประกาศรายชื่อครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 คัดเลือกและประกาศรายชื่อครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น.

พิเศษ สำหรับ 30 ท่านแรกที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมในทุกสัปดาห์ รับฟรี Giftset แชมพูและครีมนวดมะกรูดดอกบัวคู่ (มูลค่า 168 บาท) แบบไม่ต้องลุ้น ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับ Gift Set ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เงื่อนไขการรับรางวัลโทรศัพท์มือถือ Vivo V11

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลเฉพาะผู้ที่ร่วมกิจกรรมถูกต้องตามกติกาและนำหลักฐานในการรับรางวัลที่ถูกต้องครบถ้วนมาแสดงเท่านั้น

 2. ส่งเพียง 1 ครั้ง สามารถคงสิทธิ์ในการร่วมสนุกกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม สิทธิ์ในการร่วมสนุกกิจกรรม 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากส่งซ้ำเกิน 2 ครั้ง จะตัดสิทธิ์ในการร่วมสนุกกิจกรรม

 3. ภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นต์สำเนาถูกต้อง (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ) ในกรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี ต้องส่งภาพถ่ายสำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ)

  • ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อสินค้า “แชมพูหรือครีมนวดมะกรูดดอกบัวคู่”

 4. ผู้โชคดีต้องส่งเอกสารหลังจากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 7 วัน หากเกินกว่านั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

 5. หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้ภายใน 3 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์

 6. ตัดรอบกิจกรรมทุกสัปดาห์ ในวันอาทิตย์ เวลา 24.00 น.

 7. การตัดสินทุกครั้ง จะตัดสินจากคณะกรรมการ ที่บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เลขที่ 56 หมู่บ้านเสรีวิลล่า ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 8. ผู้โชคดีได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฎหมายกำหนด

 9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ได้

 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 11. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 12. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทดอกบัวคู่ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

 13. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพไปใช้ในการประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพของผู้ร่วมกิจกรรมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น