CSR สัญจร ประจำเดือน กันยายน 2560

นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด 
มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูและโรงทานเชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล ต.หนองหยาด จ.ชลบุรี ในโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมของบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา